V Ratibořicích – Babiččině údolí se Národní památkový ústav letos chystá provést významné akce obnovy

V Ratibořicích – Babiččině údolí se v roce 2017 Národní památkový ústav chystá provést prostřednictvím územní památkové správy a správy zámku významné akce obnovy, které přispějí ke zlepšení stavu národní kulturní památky.

Je to komplexní obnova (generální oprava) bytového domu čp. 10 v sousedství hlavního parkoviště a jeho adaptace k původnímu účelu, tj. bydlení, zejména pro stálé zaměstnance správy zámku. Vedle kompletní výměny krovu, střešního pláště a klempířských prvků budou obnoveny všechny výplně, vnější fasáda a vnitřní omítky, stropy, podlahy, instalovány nové inženýrské sítě, nové vytápění včetně centrální kotelny na ekologické palivo v podobě dřevěných pelet, nově bude vybudována pro tento dům čistička odpadních vod a kompletně budou obnoveny 4 bytové jednotky. Tato akce obnovy je ve stavu před realizací s nákladem zhruba 13 milionů korun. V první polovině roku 2017 bude probíhat soutěž k výběru dodavatele a předpokládá se, že ve druhé polovině roku bude stavba zahájena.   

V únoru prozatím klimatické podmínky neumožnily zahájit další velice významnou akci stavební obnovy nazvanou Státní zámek Ratibořice – odstranění škod po povodni z června 2013 na národní kulturní památce, tj. komplexní obnovu vodního díla Mlýnský náhon v Ratibořicích. Realizace projektu bude zahájena pravděpodobně v březnu, kdy již snad nastanou klimatické podmínky vyhovující potřebám stavebních prací a podobných technologií. Zadavatelem a investorem akce je Národní památkový ústav, který je příjemcem účelové státní dotace z finančních prostředků v gesci Ministerstva kultury ČR na odstraňování škod po povodni v roce 2013.  

Celková cena díla včetně nákladů na projekt ve stupních ke stavebnímu povolení a k realizaci, expertizy a posudky, technický dozor investora, koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci atd., činí 7 702 043,05 Kč. Na základě veřejných soutěží v průběhu let 2015 a 2016 byli vybráni dodavatelé. Projekt vypracovali ing. arch. Soběslav Macas a ing. arch. Petr Macas z Atelieru Macas se sídlem v Pardubicích, jako technický dozor investora byla vybrána firma Tluka & Partners, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové.

Za dodavatele – zhotovitele díla byla vybrána firma Loučka Pardubice, s. r. o. Do konce roku 2016 byla též uzavřena všechna schvalovací a vyjadřovací řízení a získána všechna rozhodnutí a povolení k možnosti zahájení prací, které mají být dokončeny do 31. 8. 2017. Stavba bude probíhat též pod dohledem služby Archeologického ústavu Akademie věd ČR a za přísného dozoru koordinátora bezpečnosti práce, který spolu s technickým dozorem investora zajišťuje a případně vymáhá a nařizuje konkrétní bezpečnostní podmínky a opatření v místě stavby, a to i vůči veřejnosti.

Po zahrazení vtoku vody do náhonu u Viktorčina splavu co nejšetrnějším způsobem a bez poškození nátoku z řečiště Úpy a po rozmrznutí ledového příkrovu spolu s pozvolným odtokem vody v celé délce náhonu musí být dána přednost splnění podmínek ochrany přírody stanovených závazným stanoviskem k zásahu do významného krajinného prvku a rozhodnutím o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů místně příslušným orgánem AOPK –CHKO Broumovsko. Proběhne zevrubný průzkum na výskyt předpokládaných vodních živočichů (škeble rybničné, střevle potoční, případně dalších druhů ryb, mlžů, raků apod.) a v případě výskytu budou živočichové sloveni, vysbíráni a přemístěni na jiná vhodná náhradní stanoviště, např. do jiných zavodněných úseků navazujících závlahových kanálů, aby po dokončení díla mohli být navráceni zpět do míst původního výskytu. S použitím středně těžké mechanizace proběhne čištění mlýnského náhonu v délce 750 metrů, a to vybráním naplavených usazenin (odhad 1300 metrů krychlových) k obnovení jeho původního lichoběžníkového průtočného profilu. Vytěžený ekologicky nezávadný sediment je možné zužitkovat různými způsoby pro zemědělské a podobné jiné potřeby, a to na základě odborné expertizy provedené firmou Vodohospodářské laboratoře Pardubice, s. r. o., která potvrdila nezávadnost sedimentu.

Dále proběhne celková výměna a zhotovení 4 mostků vedoucích přes náhon a obnova nebo celková rekonstrukce všech 6 stavidel v celé délce náhonu (včetně dvou stavidel, která byla dlouhá léta nefunkční a nepoužívaná). Některá stavidla budou nově založena a osazena hradly vyrobenými podle dochovaných starších verzí. Spolu s tím budou obnoveny kamenné opěrné zdi v korytě v místech, kde je poškodila povodeň v roce 2013. Pomyslným vrcholem díla bude založení a zhotovení nových dřevěných vantroků včetně nátokových stavidel jak pro mlýn, tak i pro mandl. Obnovena bude funkčnost tří vodních kol – jednoho nového a jednoho repasovaného pro Rudrův mlýn; vodní kolo mandlu bude také repasováno. Obnova historického mlýnského náhonu je významná nejen po stránce památkové péče a ochrany životního prostředí, ale také pro možnost řádného a správného užívání tohoto vodního díla podle tzv. manipulačního řádu, což je základní dokument pro každé vodní dílo.  

V zájmu bezpečného postupného provádění obnovy, ale zejména s ohledem na bezpečnost veřejnosti, která bude v průběhu stavby omezována v úseku mlýnského náhonu v údolí pouze lokálně a v míře nutné pro optimální podmínky k práci stavebních dělníků, prosíme veřejnost, aby dbala bezpečnostních opatření a respektovala případná omezení.

K rozsáhlejšímu omezení pohybu veřejnosti po údolí, pokud dovolí klimatické podmínky, by mělo dojít v průběhu března, tedy ještě před oficiálním zahájením návštěvnické sezony 2017. V zájmu urychlení provádění čištění koryta náhonu, snížení doprovodných nákladů na stavbu, usnadnění pohybu mechanizace a nákladní dopravy, ale opět především v zájmu bezpečnosti veřejnosti, jejíž volný pohyb je v bezprostředním konfliktu s touto rozsáhlou etapou realizace stavby, bude žádoucí na období zhruba 10 dnů uzavřít přístup všem nepovolaným osobám do Babiččina údolí v úseku Panský hostinec – Rudrův mlýn – Viktorčin splav. Doufáme, že veřejnost toto krátkodobé opatření pochopí a bude respektovat. Další etapy stavby budou řešeny lokálně a počítáme s tím, že veřejnost ani tradiční akce nebudou omezovány nad míru nejvýše nutnou.

Věříme, že podobně jako loňské restaurování sousoší Babička s vnoučaty a sochy Panny Marie u mlýna veřejnost ocení i tyto akce stavební obnovy součástí národní kulturní památky Babiččino údolí v Ratibořicích, které provádí a spravuje Národní památkový ústav.                                                                                  Ivan Češka, kastelán